KOYO BERZ
NUSTEY KOYE BERZ  
  Pela Ver
  Alaqadareniye
  Deftere Meymanan
  VEYNDAYENI
  TESÌRÊ ZIWANÌ
  ROŞANÊ KORMIŞKANÍ
  RESNA NA ROJI
  QEÇEKÊ (DOMANÊ) DELALÌ
VEYNDAYENI

Way u býrayê ercyayey, þarê ma yo qedýr u qimet, wendox u nuþtoxê ma, dewýj u sukýjê ma, þýma heme nay rýnd zanê, warê ma, namey wardê ma, namey þardê ma, namey kameyda ma, namey dew u sukandê ma, edet u torey ma, zýwan u kültürê ma, itiqat u emeleya ma kýþta tay þaran ra, yanê kýþta Týrkan u Kürdan ra ameyê men kerdený u inan sero hesýbnayený, yan zi inan xo sero hesýbnayê. Kürdi ma rê vanê þýma Kürdiyê, Týrki vanê þýma Týrkiyê. Þarê ma, way u býray ma bêrê vajê nodo sebo, seni cêra abýriyo u zelal bo. Ma do seni na xeziwana nê xelê nê xeli miyan ra abýrnê. Qet, qet ma do nêþê qerarê xo bý xo býdê, xo vejê pak u zelal kerê, ka ma kamiyê u çýçiyê? Ma do nêþê u nêwetarê vajê ma þarê, þarê Zazayanê, þarêdo xoserê?. Heta çý wext kar u barê þareyda ma do ê þarê bidido býkerê? Ma do nêþê wekileya xo bý xo, þareya xo bý xo býkerê? Heta çý wext ma do tersey u bêvengey axonê? Heta çý wext kar u dezgeyê ma Kürdi yan zi Türki do rayo berê. Ma do nêþê wekileya xo, mahlimeya xo, mýsnayoxeya xo, temsilkareya xo bý xo býkerê? Heta çý wext Kürdi do piyase kewê, ma rê vajê þýma kürdiyê u qandê xo, qandê þardê xo ma kar biyarê, war u welatê ma ser, þehidan u gonida ma ser siyaset výrajê u mahlimeya ma býkerê? Heta çý wext qeç u qulê ma, xort u keynanê ma berê qandê xo, qandê þareyda xo býgýrweynê, qandê xo býdê kýþtený yan zi tepýþtený u zýwanê ma men kerê wertera hewadê u zýwanê xo cý mýsnê u bý zýwandê xo ya inan býdê qýse kerdený? Vajê, þarê ma vajê heta çý wext nuþtoxê ma, zanayoxê ma, welatheskerdoxê ma, rayberê ma, rayverê ma do kýþta kürdan ra tehdit bê u bý xayýneya birê itham kerdený u name bê? Vajê way u býrayêno vajê, ma çýrê hendayê bêveng u bêhesê, çýrê ma goþ nênanê meselandê xo u qandê þareyda xo, war u welatê xo nêgýrweyênê? Xort u keyney ma yê ký heta ewro refandê Kürdan dý amey kýþtený, tepêþyayený yan zi hepýs kerdený, yan zi seqet kewtený, yan zi sýrgun kerdený, qandê kê, qandê namedê kê u ê xort u keyney ma qandê namedê kê ya kewti ray, vajê, bêrê metersê u raþtey vajê. Ka çý faydê ma tey bý u ka namey ma, ka namey welatê ma? Vajý þarê ma vajý no çý halê ma yo, no çý terso, na çý raya ma naya xo ver? Ma çýrê xo hendayê werdi u hiç vinenê u xo þarnay sero hesýbnenê u inan dýmý þýnê? Ma çýrê poça þarnay tepýþta u ma yê nêvýradanê? Ma çýrê xo rê u þareyda xo rê wahêrey nêkenê u nêbenê wahêrê xo u þareyda xo? Heta key ma do poça þarnay tepêþê xo inan sero býhesýbnê, inan dýmý kewê? Heta key ma do mýl ronê, koletey u peyeteya þarnay býkerê? Þýma zanê dew u sukê ma talan u wêran bi, neyay pa u amey veþnayený, þarê ma tay rema metropolan, tay rema welatandê xeriban, tay amey kýþtený, tay amey sýrgun kerdený, tay amey tepýþtený yan zi seqet kerdený, vajê qandê çýçi u qandê kê, qandê kamcin dahwan u qandê namedê kê? Qe nameyê ma defterandê inan dý yan zi defterandê ma dý name bý u ravêrd? Þarê ma, xort u keyney ma tepêþiyay, qeraqol u hepýsan dý amey iskence kerdený, seqet verdayený, amey dardakerdený qandê kê u namedê kê? Hewna ewro zi þarê ma hepýsan dý esto, tahda u zülüm vineno, labýrê qandê kê u namedê kê? Tabi ký namedê ma ya nê, namedê þardê ma ya nê. Výradê namey ma u namey þardê ma ê nêwetanê "Þ" herfiyê þarbiyayeney biyarê xo zýwan, hýma cadý infaz kenê. Ma heme zanê ê qandê ma u qandê dawada ma niyamey kýþtený, dardakerdený, tepýþtený. Qandê dawada Kürdan u namedê inan. Kesê ký qeç u qulê cý veyþan u teyþan mend, kam wýnya cý u kê va meký ma destê xo hetê ninana derg kerê, destê ninan tepêþê, cýrê wahêr bývýjiyê u cý wari kerê? Výra dý wari kerdený, sero zi þi çý çi ciyo býqimet estbi cýra gýrot berd u va qandê parti, qandê hereketi. Vajê, camêrdeya vajê no çiyo ký ezo nuþnena kamcinê cý raþt niyo u zuro? Destê xo ujdandê xo sernê, bêters u bê xem bêrê raþtey vajê. E, E vajê namedê kêya ma kewti ray? Tabi ký namedê kürdan u welatê inana. Peki, vajê ma rê Kürdi çýçi? Kürdi ser kewê, welatê xo býgirê do namey Zazaistani panê? Nê. Výradê namey zazaistani, býþê do ma hemýný wertera hewadê. Belki qe kes do namey zazayan u ê welatê inan nêwetaro biyaro xo zýwani ser. Ez na juwerý zaf rýnd zana u pa qaniya, do sero zi marodê u qýrê ma biyarê. Ma yê ewro veyndanê þardê xo, þardê Zazayan u vanê: Ne estora Sýltanan, ne þemþêrê Ereban, ne peyey Þahan, ne týfýnga Týrkan u ne zi poça Kürdan, çýwey kürdan, peyey kürdan mebê. Nê çiyan ra, na sewdara fek výradê u bêrê kokdê xoser u qandê xo, qandê þardê xo, qandê war u welatê xo býgýrweyê. Ez tým u tým vana. "Welato ký Týrki vanê Týrkiye u Kürdi vanê Kürdistan wýni u raþt niyo. O ca cay ma yo zi welatê ma yo zi. Qandê çýçi nêvanê Zazaistan? Ma bý namedê þarandê binana lej kerd, veyþan u teyþan mendi, sýrgun bi u welatê ma ame talan u wêran kerdený, perey ma yê ký bi zi ma ya day qeraqolan, ya day hereket u partiyan, ya day mahkeman u polisan, eskeran u awuqatan u herwýna. Ma qeç u qulê xo veyþan u teyþan verda, kerd pêriþan u výst a geman, a küçan çýçi kewt ma dest?. Ma kar u bardê xo ra bi, qandê kê? Ma kewti Kürdan dýmý, ma poça inan tepýþtý u ma qandê inan gýrweyay, ka çýçi výjiya, ewro zi ma bi xayýni. Vajê, vajê qandê çýçi u çýrê? Way u býrayê delali, þarê ma yo qedýr u qimet, aqýlê xo arêdý xo sere, bê axo, bê rayda þardê xoser. Karêdê ma dý nê lejidý çýniyo, zerarê ma esto. Bêrê ma nuþtoxandê xo rê, zanayandê xo rê, hereketê Zazayanê millirê, xürüb u welat heskerdoxandê xo rê wahêr bývýjiyê u paþti býdê cý. Bêrê ma jew bê, jewgan u jewbeden bê u qandê þar u welatê xo býgýrweyê. Vanê ma xo rê xori xori býfýkýriyê u raþtey bývinê. Raþteya ma naya. Ma ne Erebê, ne Ýraniyê, ne Týrkê u ne zi Kürdê. Ma þarê, þarê Zazayanê u þarêdo xoserê. Vanê ma dý no wardý fýkýr zelal bê u qerarê xo bý xo býdê ký ma býþê býresê nýxteyê u qonaxdê þaray, þarbiyayeney da xo. Þýma zanê nýxta ma zi naya, vanê ma xo, kameya xo, þarê xo, zýwan, adet, tore, kültür u folklorê xo býsýnasnê. Naya, na raþteya ma ya. Vanê ma qandê serbestey, serkewteney u xoserbiyayeneyda þardê xo býgýrweyê. Vanê ma xo rê, þardê xo rê, þardê Zazayan rê wahêr bývýjiyê u dý wardê siyasi u ekonomi dý paþti býdê hereketandê xo, nuþtox, zane u welatheskerdoxandê xo (Yanê hereketê ký Zazaciyê, kesê ký Zazaciyê u vanê ma þarê, þarêdo xoserê inan). Vanê ma qandê welat u þardê xo xo hibe kerê, xover býdê u lej býkerê, neký qandê þarandê binan, qandê Kürdan u welatê inan. Wa kes ma qandê xo kar niyaro u gonida ma nêrýjno, ma nêrýþo qerþunan fek, xorê siper nêkero, nêrýþo merg u gonida ma ser siyaset nêvýrazo. Þarê ma, welat heskerdoxê ma, bêrê ma jewbiyayenanê xo výrazê, jewbê, dest u doþiyan pêdê, paþtiyan býdê paþtiyan u qandê þar u welatê xo, welatê Zazayan býgýrweyê.

Þarê ma, þarê Zazayan, þýma do reyanê xo býdê kê u kê weçinê? Býdê C.H.P, D.S.P, M.H.P, D.Y.P, A.V.P, AK.P, S.P, u herwýna. Vajê ninan heta ewro ma rê se kerd, kê qalê ma kerd u namey ma ard zýwan? Kê va welatê ma dý Zazay zi estê u ê ký en bol ki tahda u zýlým vinenê zi ê yê. Þýma do býdê HADET (DEHAP), ê ký ma inkar kenê u xosero hesýbnenê inan. Dehap'i küçan dý meydanan dý qirenê u vanê "Ma yê demokrasi anê Týrkiyê u herwýna". Kamci demokrasi. Kesê ký þarê Zazayan inkar kenê, þar nêhesýbnenê, xosero hesýbnenê u qandê xo kar anê seni u bý çý hesaba benê demokrati u demokrasi anê, ez nêzana. Kamcin demokrasi. Kesê ký þarê inkar kenê u bý zora wazenê xosero býhesýbnê, ferqê inan u ê binana pêra esto?. Kesê ký namey ma niyanê zýwan, wexto ký anê zi qandê xo, qandê menfeetê xo kar anê u þar nêvinenê xo sero hesýbnenê seni benê demokrati, ez nê þýma vajê. Vajê, destê xo ujdandê xo sernê u vajê. Wexto ký þýma vajê ma Zazayê u þarêdo xoserê, þýma þenê inan miyan dý kar býkerê? Kesê ký ma inkar kenê, xosero hesýbnenê, gonida ma ser xorê siyaset výrazenê u ma qandê xo kar anê, seni u bý çý hesaba dostê ma benê? Nê, nê þarê ma nê, meyý xapeynayený. Ninan ra jew zi dostê ma niyo u jew zi ma dý raþt niyo. Hemeyê zi ma xo rê kar anê. Þarê ma, way u býrayê ma, bêrê bileheq u billesebeb reyanê xo medê nê wýnasinan. Reyanê xo veng berzê, serê cý teni, siya kerê u berzê sandýqan. Reyandê xo sero Zaza, þarê Zazayan býnuþnê u berzê sandýqan. Medê, reyanê xo medê kesi, veng berzê.

Peyniya nuþtedê xo ez wazena bý nê çend qýse u rýstandê sertana biyara. Kesê ký dest nanê ma ser, kesê ký ma inkar kenê u qandê xo, qandê þardê xo, qandê menfeetê xo kar anê, roj do biro ma do dersêda gýrdý býdê inan u ê destanê inan qir u qatran kerê. Destê ký dergê name, Kültür, edet, tore, folklor, zýwan u þareyda ma benê, wextê cý biro þarê ma do ê destan býþýkno. Wa kes nêvajo þýma çend merdými yê u ma þýma koçýkê awýdý fetýsnenê. Výzêr Ebubekiri, Seyfi Cengizi, Zülfi Selcani, Said Çiyan, Torýnê Cengi, Heqqi, Hesen Dewrani, Faruq Ýremeti, Cansay, Gagan Çar, M. Þanli, M.Doðani, Koyo Berzi u herwýna bi. Ewro biyê bý hezarana. Meþtý heme þarê ma do xo hesiyo u werzo lýngan ser. O wext mado bývinê inkarciný, ma xo rê kar ardený senina. Vanê heme nay rýnd býzanê, qe tarix dý defterê bêhesab niyameyo gýrotený. Meþtý hesabê inkarciyan, þövenistan, rotox u robotan, irqçiyan, zordestan, zalým u bêvijdanýnan do zi biro diyayený. Wa ney dý þýqê kesi çýnêbo. Koyo Berzê biro kýþtený, seyana Koyo Berzido werzê. Tersê ma qe kesi ra çýniyo. Vanê þövenisti, inkar ci nay rýnd býzanê. Seni ký kesi nêþa þaranê binan bývýrno, Ereban býkero Týrk ya Ýngýlýz, Fýransýzan býkero Rus ya Emeriqayýj, kes do nêþo ma zi býkero Týrk ya Kürd.
KILAME KOYE BERZ  
 
 • WARÊ ÞEHIDAN
 • VATENA SEYID RIZAY
 • VEYNDANA
 • LAYA MUNZURI
 • KEWTI KÛÇAN
 • NAMEY MA VIRNAYO
 • WELATÊ MA ZAZAISTANO
 • BIZANÊ, ÞIMA KAMÌYÊ
 • LO DEDO
 • GAN BIDÊ
 • VEJIM MEYDAN
 • DINYA XANO
 • ZELAL BO
 • LÊ ZAZAYÊ
 • SÌNAYOXÊ
 • WERZI TI ZÍ BÊRÌ
 • DI ZALIMÌ
 • DUMAN
 • MI NÊZANA
 • NAPA
 • EZO ÞINA
 • TESLÌM NÊBA
 • MA MÌYAN RA ÞÌ
 • QAHRO
 • ADIR VARNA
 • JANO
 • EZO VANA
 • MA QEWNAY
 • LEJÊ MA ESTO
 • BÊWIJDANÌ BÌ
 • ZINCÌRA QEYD BÌYA
 • TENYABÌYAYENI
 • ÞEWÊ TARÌ
 • GÛLA MI
 • XORTÊ ZAZAYAN
 •  
  Reklam  
     
  Bugün 1 ziyaretçi (1 klik) kişi burdaydı!
  => Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=