KOYO BERZ
NUSTEY KOYE BERZ  
  Pela Ver
  Alaqadareniye
  Deftere Meymanan
  VEYNDAYENI
  TESÌRÊ ZIWANÌ
  ROŞANÊ KORMIŞKANÍ
  RESNA NA ROJI
  QEÇEKÊ (DOMANÊ) DELALÌ
RESNA NA ROJI

Lazýmo ma sero xori xori býfýkýriyê u výnderê. Goreyo ký no hendayê asýriyo ma kewtê destan býn u kýþta zalýman, zordestan, faþiþtan, þüvenistan u herwýnan ra lete biyê u tahda zahf gýrdý býndýrê, fýna zi ma kültür, edet, tore u zýwandê xo ra tay çi bý xo ya ard u resna na rojý. Gýrdanê ma xover da u nêverda nê çiyê ma pede þýrê u výni bê. Tahda, zýlým u zordestey býndý zi no çiyê ma sêne kerdo u heta ewro ardo. Heta ewro bý her babet zalýmey u diktatorey býndý no çiyê xo ramýto, domnayo u ardo ma vero ronayo. Ìnan bý çý rezileya, bý çý zahmeteya ardo resnayo ewro, vanê ma rýnd u rýnd hesab býkerê u ewro ra tepya ey seni býpawê u himaye býkerê, hesabê ê çi výrazê.
Lazýmo ma verê heme çi minetdarey u berxüdar biyayena inan biyarê zýwan, werzê roþê inan rê dýhay býkerê. Qandê ký inan no kültür, edet, tore, zýwan, folklor u herwýna çi mayê þarbiyayeney ardo u eþto ma výrarý u ma rê vato, ma zi vanê pawey cý bê. Ez posena u emeleya mý yena ký, ewro ra tepya nesilê ma yo ký newe werzeno do na raya inan býramo u nêverdo nê çiyê ma yê þarbiyayeney u kameyda ma výnibê u pede þýrê. Ez posena do cý rê wahêr bývýjiyê u heta dalpada goniya xo ya bahdoyêný xover býdê u nêverdê lýngan býndý þýro u werte ra výni bo. Heta ewro ne dewletê da ma bi u ne zi nê çiyê ma býserbest amey ramýtený, domkerdený. Heme çiyê ma men bi. Tay kýþta zordestan ra, tay zi kýþta kardestandê inan ra amey men kerdený yan zi inan sero amey hesýbnayený. Nê þert u þurtan býndý, fýna zi ê gýrdanê ma, bawkalanê ma, pilanê ma, serreisanê ma, sereþiranê ma, beganê ma u herwýna ardo u teslimê ma kerdo. Heta ewro zahf tay çi ma ser, tarixdê ma ser, zýwandê ma ser ame nuþnayený, yan zi qe niyame nuþnayený. Heme çiyê ma hewt kêberan peydý, zindan dý kilit mend, kýlit nêneya ê keberan ser u o zindan ra niyame vetený. Çiyêdê ma niyame nuþnayený u nêkewt þardê ma dest. Kam ame, kam býqüwet, ma xosero u çiyê ma zi xorê hesýbna. kam ame ma talan u wêran kerdi, mal u mülkê ma xorê werd. Tay bo zi ê þarandê binan ser taytay çi ameyo nuþnayený u kewto perrandê kýtaban miyan. Dý nê serandê bahdoyênan dý taytay embazi (olvazi) werýþti, yan zi výjiyay u bý zýwandê ma ya taytay çi ma ser nuþna. Taynan aleyhdê ma dý, taynan lehdê ma dý. Rýnd xýrab jewjew meqale, jewjew perr çi ame xetkerdený u výjya perran ser. Çend hebi zi kýtabi amey nuþnayený u neþýryay. Newe newe dest bý wendený u nuþnayenda zýwandê ma biya. Heta ewro rýnd nêronýþtbý u cayê xo edebiyatê þarandê binan miyan dý nêgýrotbý. Labýrê ez rýnd zana u posena ký kes sero výndero u hebekê hewl býdo xo u sero býgýrweyo kes do ey aver (ravey) bero u býfino edebiyatê þarandê dýnyay miyan. Wexto ký kes na ray býcerýbno u sero býgýrweyo, roj bý roj o do aver þýro, dewlemend bo u dekewo piyase. Wendox u nuþnayoxê cý do roj bý roj vêþi bê. Verê ney da-vist serý veror kesi þayê wendox u nuþnayoxanê cý bý gýþta amoro. Labýrê ewro biyê bý hezarana u ninê amordený. Vanê verê heme çi ma hewl býdê xo, fek pêeþtený ra výradê, taxýtiný ra, hareminý ra, dormeyiný ra (bülgeyiný ra) bývýjiyê, lýnganê pê niancê, jewbê u piya kar býkerê. Vanê ma pêdý raþt bê, pê nêtewnê u çerçewedê demokrasi miyan dý pêra bestiyê, jewbê, dest u doþiyan pêdê u qandê reyayenda þar u nê çiyandê xo býgýrweyê. Wexto ký ma na juwerý býkerê kes do nêþo miyaneyê ma biyaro erd u ma do dý na dahwada xo dý ser kewê. Demo ký ma jewbê ma do býþê þar u welatê xo destandê zalým u zordestan býnra vejê u roþnayi finê. Bê jewbiyayený. bê pêyabestený, bê pêser amyayený, bê pêra çi perskerdený, bê pê þewýryayený, bê qüwet pêdayený, bê xosýnasnayený, bê hewl dayený, bê luwayýþê þardê xo (Herketê þardê xo) ma nêþenê ey ravey berê. Bê nê kerdenan ma nêþenê bý rehateya çiyê xo dest finê u xo býdê qebul kerdený. Gýrweynayenêda jewbiyayê nêbo ma nêþenê çiyê awý ser finê u pêra zelal kerê. Qandê ký mesela ma zey meselandê ê þarandê binan niya. Çýmký ê ma dýþmenê ma yan zi ê ký ma xosero hesýbnenê u bý herhawaya wazenê ma wertera hewadê u výni kerê zahfiyê. Ez werza parçe kera, yan zi Sêwregý Dersými ra, Bingolý ra abýrna, Bingolýj werzo bingolý Çermugý ra yan zi warto ra abýrno, yan zi Elewiyê ma werzê rayêno þýrê, suniyê ma rayêno, ma nêþenê çiyê têmýyan ra vejê. Bý no hesaba ma nêþenê çiyê xo dest finê yan zi aver berê u serkewê. Ez werza lete kera, tý werzê lete kerê ma do nêþê ê letan pêya býcebýrnê. Vanê ma fek çido wýna ra, na ray ra výradê u raya pêyabesteney, jewbiyayeney, pêsýnasnayeney u heq pêdayeney tepêþê u a ray ra þýrê. Hele fýnê bewni rê haldê dýnyay ra. Þýma zanê dý no dýnya dý bê ma, bê þardê ma u þardê Kürdan, þarna nêmendo destan býndý bo, yan zi þarandê binan dýmý þýro yan zi xo dý ê þarandê binan sero býhesýbno. Þýma zi nay rýnd zanê, dýnya zi zano ký dýþmenê ma ne jewo, ne dýdiyê? Kamê ký ma inkar kenê yan zi ma xo sero hesýbnenê inan ra jew zi dostê ma niyo. Dýþmenê ma zahfê u býqüwetê. Qandê coy ma rê zi jewbiyayený u qüwet lazýmo ký ma býþê hember nê zalým u zordestan, nê bêwijdan u bêbextan, nê inkarciyan u xayýnan xover býdê u lýngandê xosero výnderê. Ma na juwerý nêkerê ma do lýngandê inan ver þýrê. Ma kýþta zahf ýrqan ra, zahf, zahf þaran ra ameyê pýloznayený u inkar kerdený. Hemeyê zi pay nanê seredê ma ser u serey ma pay kenê. Hemedê ninanê zi ma qandê menfeetê xo kar anê. Hemedê ninanê ma talan u wêran kenê, mal u mülkê ma benê, pêra bara kenê u xo rê wenê. Roj çýniyo ký ma qetýl nêkerê u goniya ma nêrýjnê. Rojê ma yo yeno rojî xýrabêri. Nê heskerdoxê goni rýjnayený, bý gonida çend merdýmana zi mýrd nêbenê, wazenê ký ma hemýný pêsero u fýnê ra qetýl býkerê u wertera hewadê. Wexto ký ma birê pêser u jew bê, ê çend býqüwet benê wa býbê, çend zalým u zordar benê wa býbê nêþenê ma werte ra hewadê yan zi asimile býkerê. Wexto ký ma dest u doþiyan, paþt u mýlan pêdê, jembê u pêya býbestê ê nêþenê vêþi goniya ma býrýjnê, ma qetýl kerê. No hezar serý vêþêriyo êyê ma sero zalýmey u zordarey kenê, zýwan u kültürê ma men kenê, edet u toreyanê ma wertera hewadanê, ma qetýl kenê u goniya ma rýjnenê. Hewna ma yê ninê axo, ninê pêser, jew nêbenê u hemver inan xover nêdanê. Xoverdayena ma parçe parçe bena, cora ma yê nêþenê ser kewê. Ma ancax býþê pêdý dýþmeney býkerê yan zi nýqara u zýrna zewnayan býcýnê. Taydê ma xo Týrk, taydê ma xo Kürt u taydê ma zi xo çina býhesýbnê u þarandê binan dýmý þýrê, ma nêþenê çiyê xo dest finê. Bý no hesaba ma nêþenê çiyê pêra safi kerê. Heta ewro dýþmenan, zordest u zalýman, þüvenist u inkarciyan seni kerd seni nêkerd nêþa ma asimile býkerê u kokê ma wertera hewadê. Çend þenê wa dest dergey býkerê, çend þenê wa zalým u xedaribê, çend þenê wa inkarciyini býkerê. Ewro ra tepya do nêþê þarê ma býxapeynê, ray býn finê yan zi xo dýmý berê. Þarê ma do mirasê bawkalandê xo býdomno u þopda inan ra þýro. Roj do biro ê do nê hesabi qat qat býdê. Heme çi xosýnasnayený, pêyabestený, jewbiyayený u kameyda xo rê wahêr výjyayenda ma ser mendo. Wexto ký ma na ray weçinê ma do ser kewê. Wexto ký ma dýþmenanê xo rýnd býsýnasnê, hile u xürdanê cý, sextekarey u zuranê cý, kerdený u kerdenanê cý, bêbextey u zalýmeya cý bývinê u vejê meydan, ma do riyê inan dýnyay vero siya kerê. Vanê ma tawiz nêdê kesi u kesirê kole nêbê. Vanê ma parçe parçe nêbê ký ma býþê xover býdê. Vanê ma na seatý tepya jewgan, jewbeden, jewrýh bê u hemver inan výnderê u dahwa kameyda xo, þareyda xo býkerê. Sileya ký êyê wazenê marodê, vanê ma a sila inan peydý açarnê u peydý ridê inanrodê. Labýrê vanê ma na juwerý bol rýnd býzanê, ka êyê bý çý babeta ma sero kay kenê, bý çý babeta ma xo rê kar anê, bý çý babeta ma xapeynenê, bý çý babeta ma xo dýmý benê, bý çý hesaba ma pêra kenê výlla u danê kýþtený. Wexto ký ma ninan býzanê u fahm býkerê ma do nirê kayandê inan, nirê xapeynayený u inan dýmý nêþýrê. Ìþte o wext ma do raya xo raþt kerê u a rayda xo ya raþto þýrê. Hele fýnê bewnirê tarixdê ma ra. Dý her tarixdê ma dý, dý her serehewadayenandê ma dý nifaq výsto ma mabên, ma pêra výstê duri, pêdý kerdê dýþmen, bêqüwet výstê u qetýl kerdê. U bý no hesaba serehewadayenê ma þýknayê. Tabi wexto ký nê çi kerdê, teniya býseredê xo ya nêbiyê. Hergý fýný ya tay þarê ma gýroto xo hetý yan zi þaro ký ma xoser hesýbnayê bý ê þariya biyê jew u ma qetýl kerdê. Beg, Axa, Þêx, Mir, sereþir, pil, pir, serdar, rayber, Seyid u herwýna eþirê ma tým verdayê pêyo, pêdý kerdê dýþmen u bý no hesaba ma xo destan býndý tepýþtê.
Lazýmo ma zanayebê, çýmanê xo akerê, çorþmey xo bewnirê, dormey xo bývinê u gorey ey hereket býkerê. Ma dost u dýþmeni pêra niabýrnê, verg u miyerý pêra nêsýnasnê, ma bý xo pêrê xayýn, yan zi dýþmen vajê u pêdý raþt nêbê, pêdý xayýney býkerê, dýha bol ma do destan býndý býnalê yan zi þarnay sero birê hesýbnayený. Vanê ma raþteya nê çiyan bývinê, pêrê raþtey vajê u pêdý raþtbê ký ma býþê rayda raþtýra þýrê. Vanê ma nê çiyan sero weþ u weþ býfýkýriyê. Bý asýranayo dýþmeno aman nêdano ma u nêverdano ma qumi býn ra serey xo vejê. Þar u sukanê ma bomba kenê, þarê ma tepþeno erzeno zindan yan zi dano darýro u darda keno. Serehewadayena Þêx Seidi dý zi, ê Dersými dý zi nê çi heme karardê. Tepýþtxaney xo bý þardê ma ya kerdê pýrri. Roj çýniyo þarê ma yo qerþun nêbeno. Vanê hemver nêkerdenan, nê çiyan ma hesab u kýtabê xo výrazê. Wexto ký ma cêra fênê, pêra fênê duri, nofýn dest erzenê zýwan, kültür, edet, tore, folklor u herwýna çiyandê ma yê binan u jewbý jew inan wertera hewadanê. Wazenê ký bý herhawaya ma koçýkê awý miyan dý býfetýsnê. Ma rê vanê xo rê mevajê ma Zazayê, ya vajê ma Týrkê yan zi vajê ma Kürdê. Þýma rê namey Zazay meno. Yanê estbiyayena ma, kameya ma, nameyê ma ma rê tomet kenê u þarê Zazayan inkar kenê. Dýnya dý zurker u inkarciyê výnasini nêvýjyayê. Heta ewro þaro ký býndest biyo ê þari jewna þar inkar nêkerdo u xosero nêhesýbnayo. Labýrê Kürdan no çi kerdo u þarê Zazayan xosero hesýbnayo. Homa zano meþtý dewlet bê do se kerê? Þaro ký çemberdê býndestey býn ra ravêr do, vanê hebê býwijdan u merhamet bo u çiyo ký ê þarê bini cýrê kerdo o zi ey ê þardê bini rê nêkero. Þýma heme na juwerý rýnd zanê? Gýrdanê ma, pilanê ma, Mýlayanê ma, Seyidanê ma, axayanê ma kültürê ma, zýwanê ma, folklorê ma, edet u torey ma u herwýna çiyê ma yo bin bý fek ra fek, vatený ra vatený, qalkerdený ra qalkerdený ard u resna na rojý. Ewro men bo zi, ma rê tomet bo zi ma do a þopa ê gýrdandê xo býramê. Ma birê kýþtený zi xem niyo. Qandê ký ravêro peran ser u biro sýnasnayený çýçi ma dest ra biro ma do texsir nêkerê. Ma do xet kerê, býnuþnê u pêdýmý rêz kerê. Zordê kê þýno wa þýro, kam hemver výjyêno wa bývýjiyo xem niyo u mýnetê xo çýniyo. Me ewro ra tepya men u tomet nêsýnasnenê. Bawkalanê ma ardo no roj, ewro ra tepya ma nêverdanê þarna werzo u ey bero lehçey zýwandê xo kero. Na gengazey kotidýra ma zi bývinê. Bý çý zehmeteya ardo, ewro seni ma ray danê þarê bini werzê u ey berê lehçey zýwandê xo kerê. Awa nê ayriya kotira yena. Gýrdê ma, bawkalê ma goniya xo býrýjnê, erdanê xo bý gonida xo ya awdê, ewro Týrk yan Kürdi zi werzê birê a herda inan rê wahêr bývýjiyê u zýwanê inan zi berê lehçey zýwandê xo kerê.
Esto se Kürdan xo rê jewna ahmaq nêdiyo þýrê býxapeynê?. Teniya ma diyê. Ma ê gýrdandê xo rê, bawkalandê xo rê deydarê u ê berxüdar bê ký heta ewro xover da u heme çiyê ma ard resna na rojý. Wa ê Týrbandê xo dý rýhat býkerê, ma nêverdanê jewna werzo u ey ma destra vejo u xosero býhesýbno. Þarê ma, bawkalanê ma bý vatenana, bý luli u deyrana, bý qalkerdený u sazana no çiyê ma lýngan sero tepýþto u ardo no medxele. Wezifê ma zi ey pawýtený, ey rê wahêr výjyayený u ey aver berdena. Dewýjanê ma keyandê pêdý, þan ra heta þewra pêrê meseley, estanýki u herwýna vatê u pa wextê xo ravêrnayê. Ma ewro seni ey fekdê vergandý verdanê ký ê dýndanandê xo yê harýnana ey býcawê, lete lete kerê u war kerê. Berê xo pizedý býheleynê u xo rê goþt kerê.
Na seatý ra tepya vanê zýwanê ma biro nuþnayený, wendený u qebul kerdený ký zýwanê do xosero u lehçey zýwanna niyo. Eger kes þardê xo miyan ra nêgeyro, zýwandê xoser nênuþno, þarê xo teþvikê wendený u nuþnayenda zýwandê xo nêkero, tabi ký o do výni bo. Qandê çýçi dýþmen na ray rameno yan zi tayna xo rê kenê lehçe ký výni bo u wertera werzo. Raya heme çi gýrweynayený u jewbiyayený ra ravêrena. Raya ma zi vanê na ray bo. Vanê þarê ma bý zýwandê xo ya býwano u býnuþno ký zýwanê cý výni nêbo. Lazýmo ma hewl býdê xo u bý zýwandê xo ya çi býnuþnê u býwanê. Vanê ma qimet býdê þareyda xo, xo þarnay sero nêhesýbnê. Heme çi hewldayený u sero gýrweynayena beno u cay xo gêno. Beso, fahm býkerê? Ma Zazayê u zýwanê ma zi Zazakiyo. Ma ne Týrkê u ne zi Kürdê. Vanê ma tay çiyan cêra vejê. Kes loqmeyê xo yê hadri kesi fek nêkeno. Bý gýrweynayena, bý qezenc kerdena kes þeno loqmeyê xo hadrekero u nanê xo vejo. Ma zi vanê ma zey ê þarandê binan býgýrweyê ký ma býþê zýwanê xo u þareya xo býdê qebul kerdený. Wa kes nêvazo karê mýno rayo þýno mý rê çýçi. Çiyê zey þareyda kesi býrumet çýniyo. Benlýxeya heme çi þareyda cýra ravêrena.
Heme çi, gýrey heme çi: Jewbiyayený. paþti pêdayený, gýrweynayený, gýrweynayený, pêyabestený, qimet pêdayený, pêsýnasnayený u piya gýrweynayený ra ravêrena. Zaza þareya ma, zazaki zi zýwanê ma yo. Býmanê war u weþey dý...!
KILAME KOYE BERZ  
 
 • WARÊ ÞEHIDAN
 • VATENA SEYID RIZAY
 • VEYNDANA
 • LAYA MUNZURI
 • KEWTI KÛÇAN
 • NAMEY MA VIRNAYO
 • WELATÊ MA ZAZAISTANO
 • BIZANÊ, ÞIMA KAMÌYÊ
 • LO DEDO
 • GAN BIDÊ
 • VEJIM MEYDAN
 • DINYA XANO
 • ZELAL BO
 • LÊ ZAZAYÊ
 • SÌNAYOXÊ
 • WERZI TI ZÍ BÊRÌ
 • DI ZALIMÌ
 • DUMAN
 • MI NÊZANA
 • NAPA
 • EZO ÞINA
 • TESLÌM NÊBA
 • MA MÌYAN RA ÞÌ
 • QAHRO
 • ADIR VARNA
 • JANO
 • EZO VANA
 • MA QEWNAY
 • LEJÊ MA ESTO
 • BÊWIJDANÌ BÌ
 • ZINCÌRA QEYD BÌYA
 • TENYABÌYAYENI
 • ÞEWÊ TARÌ
 • GÛLA MI
 • XORTÊ ZAZAYAN
 •  
  Reklam  
     
  Bugün 1 ziyaretçi (9 klik) kişi burdaydı!
  => Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=