KOYO BERZ
NUSTEY KOYE BERZ  
  Pela Ver
  Alaqadareniye
  Deftere Meymanan
  VEYNDAYENI
  TESÌRÊ ZIWANÌ
  ROŞANÊ KORMIŞKANÍ
  RESNA NA ROJI
  QEÇEKÊ (DOMANÊ) DELALÌ
QEÇEKÊ (DOMANÊ) DELALÌ

Qeçekê xasek u delali, þýma zanê newe zýmýstano. Zýmýstani vewrý varena u bol serd beno. Qandê ký kes serd nêgiro u nêweþ nêkewo, kes çiyo qalýn, rêsênýn u peþmiyýn dano xora. Puçýkê qalýnê rêsênýni keno xo pay u lepýki keno xo dest. Qazax, çaket u palto dano xora u postalanê zýmýstani keno xo pay. Kýlawý nanê xo sere, atqi pêþeno xo mýl u goþan ra. Qandê germ biyayený keyan dý sobey roneyênê u veþenê. Nýka heruna sobandê komýr u koliyan, sobanê xaz u eletýriki ca gýroto. Qaloriferi u çiyo modern výjýyayo. Ê ký hal u wextê cý weþo ninan herinenê u veþnenê. Ê ký neçariyê zi hewna zey veri koli u komýr veþnenê.
Qeçekê xasek u delali, vanê þýma zi zýmýstani qayýtê xo bê, bol weþ bewnirê xo ra u çýnayo germ xoradê ký, þýma serd nêgirê u nêweþ nêkewê. Þýma zanê qeçeki vewrý ra bol hes kenê u pa kay kenê. Vewrý ra baneki, merdýmeki, deyeki, topeki, gýreki, sekuyeki, pýrdeki, herzaleki, hereki, qatýreki, heþeki u herwýna výrazenê. Kes vewrý güd-güdi keno u erzeno pê. Xo vewrý sera xij keno, derýskýneno u výradano. Kes vewra en bahdoyêný u a gýrana awýný ra vewrrýb výrazeno u weno. Wexto ký kes vewr ra kay keno, vanê kes bol diqet býkero ký, kes cayêdê pê nêtewno u pê seqet nêkero. Wexto ký kes vewrý ra güdi výrazeno u erzeno pê, vanê kes ê güdanê xo vêþi nêþýdêno, pêt nêvýrazo, zey qeçandê Týrkana letey cemedi u si nêkero miyan ký, wexto ký kes erzeno pê u dano pêro, pê pa nêtewno.
Þýma zanê, wexto ký kes güdanê xo zey küçandê siyana pêt výrazo, wexto ký berzo pê u biro jew enbazi ri ro yan zi cý çýmro, þeno ey dýrbetýn kero yan zi çýmê cý vejo. Qandê coy vanê kes enbazanê xo pêra býpawo ký, cayêdê cý nêtewo. Qeçkêno, nêbo, nêbo þýma xo vira býkerê u kaykerdený dý pê býtewnê.
Ma posenê (Ümid kenê) ký þýma zýmýstanê do bol weþ u bênêweþey ravêrnê. Þýma heme býmanê war u weþey dý. Heta nuþtena do bin, na seatý xatýrdê þýma hemýný.

Zýmýstano vewrýneko
Heme ca beno sýpeko
Qeçeki vewrý sero arêbenê
Vewrý gülbe-gülbe kenê
Pa güdi u topi výrazenê
Výrnenê pê ra, pa kaykenê

Zýmýstano vewrýneko
Bol serdýno, sýpeyeko
Qeçkêno vewrý güdi kerê
Berzê pê, pê dýmý kewê
Labýrê pê pa betewnê
Zey býrayana pê dý kaykerê.

Qeçkêno bêrê ma ninan býsýnasnê

May u pi: Cedê kesi
Ded (Ap): Býray pêrdê kesi
Emý: Waya pêrdê kesi
Bapirý: Maya pêrdê kesi
Kalýk: Piyê pêrdê kesi yan zi ê marda kesi.
Keko: Pi yan zi býrayo en gýrd
Xal: Býray marda kesi
Xalý: Way marda kesi
Dapirý: May marda kesi.
Dayê (Mayê): Maya kesi
Niyazý: Cýniya dedê kesi
Deza: Lacê dedê kesi
Dedkeyna: Keyna dedê kesi
Býra: Býray kesi
Way: Waya kesi
Xalkeyna: Keyna xali yan zi ê xalý
Emkeyna: Keyna emý
Êgan, êganý: Qeçê way yan zi býrardê kesi
Výstewre: Pi yan zi býray cýnýyerda kesi
Výstýru: May cýniyerda kesi
Waþti: Keyna waþtê, dest gýrotêya waþtey.
Waþte: Laceko niþan kerde, dest gýrotey waþti
Dêmari: Maya kesiya dýdýný, sextê
Wesni: Cýniya ký anê cýnýyerna ser.
Veyvý: Veyva kesi, cýniya qeçan yan zi nezdiyandê kesi
Kerwa: O ký kes cý pêþdý sýnet beno, o kerway kesiyo
Keyxalan: Key xalandê kesi
Keyapan (dedan): Key dedandê kesi
Keypêran: Key may u pêrdê kesi
Camêrd: ‹nsano neri
Cýni: ‹nsana maki
Lajek (Lacek): Qeçek yan zi xorto neri
Keyneký: Qeçek yan zi xorta maki
Tut: Qeçekê miyandê qündaxiyo neri
Pýtý: Qeçekê miyandê qündaxiyo maki
Qeçek: Werdi
Xort: Hebê dýha qeçeki pilêri
Pil: Merdýmo bý emýr, gýrd yan zi verameye
Qýj: Werdiyê pili.

KILAME KOYE BERZ  
 
 • WARÊ ÞEHIDAN
 • VATENA SEYID RIZAY
 • VEYNDANA
 • LAYA MUNZURI
 • KEWTI KÛÇAN
 • NAMEY MA VIRNAYO
 • WELATÊ MA ZAZAISTANO
 • BIZANÊ, ÞIMA KAMÌYÊ
 • LO DEDO
 • GAN BIDÊ
 • VEJIM MEYDAN
 • DINYA XANO
 • ZELAL BO
 • LÊ ZAZAYÊ
 • SÌNAYOXÊ
 • WERZI TI ZÍ BÊRÌ
 • DI ZALIMÌ
 • DUMAN
 • MI NÊZANA
 • NAPA
 • EZO ÞINA
 • TESLÌM NÊBA
 • MA MÌYAN RA ÞÌ
 • QAHRO
 • ADIR VARNA
 • JANO
 • EZO VANA
 • MA QEWNAY
 • LEJÊ MA ESTO
 • BÊWIJDANÌ BÌ
 • ZINCÌRA QEYD BÌYA
 • TENYABÌYAYENI
 • ÞEWÊ TARÌ
 • GÛLA MI
 • XORTÊ ZAZAYAN
 •  
  Reklam  
     
  Bugün 1 ziyaretçi (2 klik) kişi burdaydı!
  => Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=